SITE LOGO


Site home | Register now | Log in
Tuesday, 2018-11-20, 8:15 PM
Hello Guest | RSS
Site Menu
Catalogue categories
PROGRAMEBI [31]
tamashebi [25]
mp3 [8]
VIDEO [25]
MOBILURI [14]
+18 [2]
FILMEBI [17]
Site Poll
ra davamato?
Total of answers: 689
Home » Files » tamashebi

Red Ocean (2007)
[ ]
გამოშვების წელი: 2007
ჟანრი: 3D
გამომჟღავნებულია: Collision Studios
გამოცემულია: digital tainment pool
პლატფორმა: PC
ენა: ინგლისური

თამაშის შესახებ:
Øóòåð Red Ocean
Êðàòêàÿ èíôîðìàöèÿ îá èãðå, ãäå èãðîêàì ïðèäåòñÿ èìåòü äåëî ñ òðåìÿ ñîñòîÿíèÿìè âîäû.  ðîëè èíñòðóêòîðà ïî äàéâèíãó è èñêàòåëÿ ñîêðîâèù (çíàòîêè àíãëèéñêîãî, óáåðèòå êîôå îò êëàâèàòóð!) Äæåêà Õàðäà îíè ðàñêðîþò òàéíó íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêîé ñòàíöèè, ðàñïîëîæåííîé íà äíå îêåàíà. Êîãäà-òî â åå ñòåíàõ òðóäèëèñü ñîâåòñêèå ó÷åíûå; ñåãîäíÿ áàçà ñòàëà îïëîòîì òåððîðèñòîâ.

მინიმალური მოთხოვნები:
ოპერატიული სისტემა: Microsoft® Windows® 98SE/Må/2000/XP
პროცესორი: Pentium® / Athlon® 2 ÃÃö
ოპერატიული მახსოვრობა: 512 ÌÁ
3D-ვიდეო დაპტერი GeForce5200 Ti ან Radeon 9800 მახსოვრობა 128 MB, DirectX® 9.0c

part 1

part 2

part 3

part 4

part 5

part 6

Category: tamashebi | Added by: zoro | Author: zura
Views: 1086 | Downloads: 0 | Comments: 2 | Rating: 4.0 |

Total comments: 0
Name *:
Email *:
Code *:
Login Form
Search through catalogue
Friends Links
www.hidaobajudo.clan.su
Copyright MyCorp © 2006Create a free website with uCoz